Start

Nowości

Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie

Mały Samorząd Szkolny ogłasza

konkurs wiedzy

o Marii Skłodowskiej-Curie.

W konkursie biorą udział uczniowie klas trzecich. Jest organizowany z okazji Dnia Patrona Szkoły. Każda klasa jest reprezentowana przez dowolną liczbę uczestników. Uczestnik otrzymuje punkt, jeżeli udzieli prawidłowej odpowiedzi. Zwycięzcą zostaje osoba z najwyższą liczbą punktów.

Konkurs odbędzie się 27 października 2016r. po zajęciach lekcyjnych.

Zapraszamy

 

Konkurs plastyczny

 

Moja książka i ja - konkurs

 

Rodzinne klasowe czytanie

We wtorek 27 września mama Oli, Pani Małgorzata Slanina, rozpoczęła w 1a  RODZINNE KLASOWE CZYTANIE. Pod takim hasłem będzie  odbywało się upowszechnianie czytelnictwa wśród pierwszoklasistów.  Chętni rodzice lub członkowie rodziny będą czytać pierwszakom wybrane przez siebie i dzieci  książki, opowiadania lub wiersze.

 

Ola i jej mama wybrały opowieść Grzegorza Kasdepke  „A ja nie chcę być księżniczką”.  Pełna humoru, zabawna i  przewrotna opowieść o tym, że mądrość jest ważniejsza od urody i że zawsze warto być sobą wprawiła 6 i 7 letnich  słuchaczy w doskonałe humory. Swoje emocje wyrazili w ekspresji plastycznej. 


W środę, 5 października, ulubioną książkę Gabrysi czytała jej mama, Pani Anna Łączkowska. Gabrysia wybrała dla koleżanek i kolegów ze znanego im cyklu „Martynka..”  Cape Jeanne, opowiadanie „Niesforne króliczki”. Tekst o wyznaczaniu granic swoim pociechom i konsekwencjach płynących z ich przekraczania był zabawny ale i bardzo pouczający. Postacie bohaterów namalowane przez słuchaczy pastelami olejnymi prezentowały się niezwykle  oryginalnie.

 

mini PiM 2016

Z pewnością dobrze wiecie, że uczniowie z naszej szkoły są również ministrantami w parafii św. Rafała Kalinowskiego! Właśnie oni, wraz z ks. Dariuszem – katechetą SP19 i opiekunem Służby Liturgicznej, uczestniczyli 24 września br. w ministranckim turnieju piłkarskim „mini PiM MLP 2016”. Chłopcy wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych M2 – uczniowie klas trzecich i młodsi oraz M1 – klasy 4-6. Naszych uczniów na pewno rozpoznacie na zdjęciach, które zamieszczamy poniżej! W ogólnej klasyfikacji zajęli oni: miejsce 3 w kategorii starsza – M1 i miejsce 4 w kategorii młodsza – M2!

pim01.jpg
pim02.jpg
pim03.jpg
pim04.jpg
pim05.jpg
pim06.jpg
pim07.jpg
pim08.jpg

 

Bezpieczne zachowania

Bezpieczne zachowania

 

W środę, 28 września, dzielnicowy Aleksander Kliza wraz z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji w Sosnowcu przeprowadzili z uczniami klasy pierwszej zajęcia, na których przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze, podwórku ,w domu oraz w Internecie. Najmłodsi uczniowie słuchając  Sznupkowej piosenki propagującej bezpieczne zachowania otrzymali wiele ważnych wskazówek dotyczących dbałości o własne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych. Obejrzeli też film „Bezpieczne zachowania”, uczyli się wzywać pomocy, dzwoniąc pod numer 112, określili rolę i znaczenie znaczków odblaskowych,  którymi  zostali obdarowani na koniec spotkania.

bezpiecznie01.jpg
bezpiecznie02.jpg
bezpiecznie03.jpg
bezpiecznie04.jpg
bezpiecznie05.jpg
bezpiecznie06.jpg
bezpiecznie07.jpg
bezpiecznie08.jpg
bezpiecznie09.jpg
bezpiecznie10.jpg
bezpiecznie11.jpg
bezpiecznie12.jpg

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Zajęcia dla uczennic klas III

Naszą szkołę odwiedził pan Mirosław Orczyk – przedstawiciel klubu KS-JASFBG. Przedstawił program  dla dziewcząt z klas III  językowo-sportowy – nauka gry w koszykówkę z amerykańską zawodniczką . Zajęcia ruchowe, gry i zabawy z piłką będą przygotowywały dzieci do gry w koszykówkę. Patronat  nad tą inicjatywą  przejął   Urząd  Miejski w Sosnowcu, JAFBG i Zagłębie Sosnowiec.

Zajęcia sportowe:

· prowadzone będą w języku angielskim!!

· wraz z trenerem-opiekunem polskim

· odbywać się będą w poniedziałki, czwartki w godz. 1500 – 1630

oraz w soboty w godz.1030 - 1200

· w Szkole  Podstawowej nr 45 w Sosnowcu

· SĄ BEZPŁATNE

Trenerkę amerykańską, Panią Nakietę Swanier można zobaczyć w pierwszym meczu ligowym, który odbędzie się 8 .10.2016 o godz. 1600 w hali MOSiR w Sosnowcu , przy ul. Żeromskiego 9.

Zapraszamy dziewczynki z klas III wraz z rodzicami na zajęcia, przyjdźcie, zobaczcie. NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!!

Zapisy u trenerek –  Ewy Błachut  501 732 581

- Karoliny Szlachety   602 323 900
 

Karta zgłoszenia do świetlicy

 

Remont

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Bardzo przepraszamy za ewentualne utrudnienia związane z remontem prowadzonym w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy SP 19

 

Wyprawka

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

· Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

· klasy VI szkoły podstawowej,

· klasy III gimnazjum,

· szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

· Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

· Jak ubiegać się o pomoc ?

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Ø złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Ø do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ø rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

Ø zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Ø w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Ø w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Ø w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Ø realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

 

Pedagog/Psycholog

Mały Samorząd

Świetlica

Z galerii

Dzwonki

LekcjaGodzina
1 8:00 - 8:45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.50 - 11.30
5 11.45 - 12.30
6 12.45 - 13.30
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
Ulti Clocks content