Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp19.sosnowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-09

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • możliwość powiększenia liter ctrl+”+”
 • podświetlane linki
 • jasne tło

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 29-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności – Izabela Słota
lub kontakt z sekretariatem szkoły
telefon: 32 299 64 20
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia z przystosowanymi wjazdami
  dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
  są pracownicy obsługi.
 3. W pomieszczeniu dyżurki zamontowany jest system monitoringu obejmujący
  • wejście główne,
  • teren wokół szkoły,
  • wejścia do toalet.
 4. Budynek nie posiada wind.
 5. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt i pomoc pracownika szkoły, po uprzednim zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Related Articles

RODO

 

Pedagog:

poniedziałek - 8:00-12:00

wtorek - 8:30-12:30

środa - 8:00-12:00

czwartek - 11:20-14:20

piątek - 8:00-12:00

 

Psycholog:

poniedziałek -

wtorek - 12:30-15:30

środa -

czwartek - 8:00-11:30

piątek - 8:00-11:30

 

Pielęgniarka:

poniedziałek - 7:30 - 11:30

wtorek -

środa - 7:30 - 11:30

czwartek -

piątek - 7:30 - 11:30

 

Biblioteka:

poniedziałek - 8:35 - 10:45; 11:45 - 13:45

wtorek - 8:30 - 9:30; 11:40 - 12:30;

13:00 - 13:30; 14:00 - 14:40; 15:10 - 15:30

środa - 8:35 - 10:00; 10.30 - 12:30

czwartek - nieczynna

piątek - 10:00 - 11:35

Sekretariat:

poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30

Free Joomla! templates by Engine Templates